Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Urstoff als leverancier enerzijds en de koper anderzijds ten aanzien van producten zoals door Urstoff middels de website te koop aangeboden (de “Producten”). 
De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de koper wordt door Urstoff uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Mocht enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of afdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aan.

Begrippen

Een aantal begrippen komt in de algemene voorwaarden regelmatig voor. Hieronder treft u de betekenis van deze begrippen aan.

AV: Algemene voorwaarden Urstoff
U: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten waarop de AV van toepassing zijn.
Wij: Urstoff
Producten: alle door ons ter verkoop aangeboden en/of door u afgenomen bieren en overige dranken alsmede alle verder door ons aan u ter verkoop of ter bruikleen aangeboden en/of afgenomen materialen onder welke benaming dan ook.
Retouremballage: De voor meermalig gebruik bestemde kratten, anstichs, fusten, flessen, blikken, koolzuurcilinders, pallets en andere hulpmiddelen.

Aanbiedingen en orders

 • Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, ook indien de aanbiedingen een termijn voor de aanvaarding inhouden.
 • Indien u in uw aanvaarding van onze aanbieding afwijkingen op ondergeschikte punten vermeldt, dan zijn wij hieraan niet gebonden.
 • Wij zijn steeds bevoegd om de op onze website aangeduide merken en/of soorten van Producten in te trekken en/of te wijzigen en/of te vervangen.
 • Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van een bestelling is de koper een bijdrage in de bezorgkosten verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de verzendlocatie en het totale bedrag aan goederen exclusief emballage, toeslagen en BTW waaruit uw bestelling bestaat.

Prijzen

 • Voor de door ons rechtstreeks aan u gefactureerde producten gelden prijzen zoals die op het tijdstip van bestelling op onze website zijn vermeld, dan wel op andere wijze bekend zijn gemaakt. Typefouten blijven te allen tijde voorbehouden.
 • Alle door ons opgegeven prijzen gelden inclusief alle op grond van wet- en regelgeving opgelegde heffingen, belastingen en accijnzen, maar exclusief BTW, statiegeld en leverkosten. Wijzigingen ter zake zullen wij aan u zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze meedelen.
 • Wij zijn bevoegd om op ieder moment prijswijzigingen door te voeren.

Levering

 • De aflevering van Producten geschiedt in Nederland aan het met u overeengekomen afleveradres. Indien u om welke reden dan ook niet bij de aflevering aanwezig bent, worden wij geacht de op de afleverbon en de factuur vermelde producten in de vermelde hoeveelheden te hebben afgeleverd.
 • Het risico van de producten en de eventuele gevolgschade is vanaf de aflevering voor uw rekening. Vervoer of verplaatsing op uw terrein en/of binnen uw bedrijfspand is niet in de aflevering begrepen en geschiedt voor uw risico.
 • Wij zijn vrij in de keuze van de wijze van vervoer van de producten. Het afleveradres moet goed bereikbaar zijn voor transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Voor het lossen van de Producten en het laden van de eventuele Retouremballage zult u voor uw rekening en risico zorgdragen voor voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen.
 • Tenzij wij andere afspraken met u hebben gemaakt, bent u gehouden om ons in ieder geval op alle werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur in de gelegenheid te stellen om de producten aan het afleveradres af te leveren en eventuele retouremballage mee te nemen.
 • U bent gehouden om de afgenomen producten op een juiste wijze op te slaan en te behandelen, waaronder mede wordt begrepen het regelmatig en volgens de voorschriften reinigen en spoelen van tapinstallaties en de producten te bewaren onder de juiste conditionering.
 • De door ons opgegeven data en tijdstippen voor aflevering zijn indicatief.
 • Wij hebben te allen tijde het recht om de producten onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door ons gewenste vorm te verlangen. Is een gestelde zekerheid onvoldoende geworden, dan bent u gehouden om op ons eerste schriftelijke verzoek de zekerheidsstelling aan te vullen of te vervangen.
 • Retourzendingen en annuleringen zijn slechts toegestaan indien wij daartoe onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan u hebben gegeven.

Betalingsvoorwaarden

 • De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. De betaling dient plaats te vinden door storting of bijschrijving op een door ons opgegeven bankrekening, in euro’s. De datum van ons bankafschrift, waarop de storting of de bijschrijving van de betaling is vermeld, is bepalend voor de vaststelling van de dag van betaling.
 • Indien de betaling niet binnen de geldende betalingstermijn plaatsvindt, bent u in verzuim. Vanaf dat moment bent u over het niet betaalde factuurbedrag incassokosten verschuldigd.
 • Voor wat betreft al uw betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens ons geldt dat ieder beroep van u op opschorting, prijsvermindering en/of verrekening is uitgesloten.
 • Wij bepalen te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering op u uit welke hoofde dan ook wij enige betaling toerekenen. Hiermee wordt uitdrukkelijk afgeweken van artikel 6:43 Burgerlijk Wetboek.

Klachten

 • Klachten over onze producten hebben geen gevolg, indien zij niet uiterlijk binnen drie dagen na afname van de producten per mail aan ons zijn gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten. U zult de producten waarop de klacht betrekking heeft ter beschikking van ons houden. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn van drie dagen wordt u geacht de afgenomen producten te hebben goedgekeurd en aanvaard, ook voor wat betreft de daarop vermelde houdbaarheidstermijnen.
 • Klachten over een factuur hebben geen gevolg, indien zij niet uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum per mail aan ons zijn gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn van zeven dagen wordt u geacht de factuur te hebben goedgekeurd en aanvaard.
 • Volledigheidshalve merken wij onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 1.8 lid 2 van de AV op dat ook bij het tijdig indienen van een klacht over de afgenomen producten of een factuur ieder beroep op opschorting, prijsvermindering en/of verrekening uitgesloten is.
 • Indien wij van oordeel zijn dat een klacht gegrond is, zijn wij uitsluitend gehouden tot een zo spoedig mogelijke nieuwe levering dan wel aanpassing van de factuur zonder dat u aanspraak heeft op enige schadevergoeding.
 • Wij zijn, behoudens opzet of grove schuld van ons en onze leidinggevende werknemers, niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of verband houdende met onze producten, (retour)emballage of geleverde diensten. Meer in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die u en/of derden mocht(en) lijden ten gevolge van het gebruiken van onze producten en/of (retour)emballage, van een gebrek in onze producten en/of (retour)emballage, alsmede van niet tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de door u bestelde producten of inlading van de Retouremballage.
 • In het geval rechtens zou worden vastgesteld dat wij ondanks het bepaalde in lid 5 van dit artikel voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk zijn, dan geldt dat onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de factuurwaarde van de afgenomen Producten of geleverde diensten waarmee onze aansprakelijkheid samenhangt.

Eigendom en retouremballage

 • Alle door u afgenomen producten blijven ons eigendom totdat u de prijs, alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, heeft voldaan.
 • Wanneer u producten onder u heeft die ons eigendom zijn, bent u gehouden om die producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. Eveneens bent u gehouden de producten bij een goed aangeschreven verzekeraar te verzekeren en verzekerd te houden voor vervangingswaarde tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal.
 • Indien op producten die ons eigendom zijn beslag is gelegd of dreigt te worden gelegd of enige andere gebeurtenis zich voordoet of dreigt voor te doen die onze producten zou kunnen schaden, dan bent u gehouden om ons direct te informeren zodat wij onze schade zoveel mogelijk kunnen beperken.
 • De Retouremballage wordt niet uw eigendom, niettegenstaande de betaling van het statiegeld voor de Retouremballage door u.
 • U bent niet gerechtigd de Retouremballage te (laten) her vullen of te (laten) gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor die bestemd is.

Statiegeld emballage

 • Voor de Retouremballage wordt statiegeld geheven, overeenkomstig de door ons bekend gemaakte tarieven. Statiegeld is niet te beschouwen als vergoeding voor de reële waarde van de Retouremballage.
 • Alle Retouremballage dient na gebruik door u aan ons te worden geretourneerd. U bent verplicht ervoor te zorgen dat de flessen naar inhoudsmaat, vorm en kleur in de bijbehorende kratten of dozen zijn gesorteerd en/of op pallets zijn geplaatst. Losse flessen en flessen in andere dan de bijbehorende verpakkingen hoeven wij niet terug te nemen.
 • Wij zijn niet gehouden meer Retouremballage in te nemen dan wij aan u hebben afgeleverd.
 • Indien wij beschadigde Retouremballage van u terugontvangen, dan restitueren wij geen statiegeld aan u.

Overmacht

 • Mochten wij als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan onze verplichtingen uit welke hoofde dan ook te voldoen, dan zijn wij gerechtigd om de nakoming uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd.
 • Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, terroristische acties, onlusten, natuurrampen, brand, excessieve stijging van de vraag, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, staking, gebrek aan personeel, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, energie of bedrijfsbenodigdheden, of als gevolg van gebreken aan of beschadiging van machines of computers alsmede niet nakoming van de verplichtingen door onze toeleveranciers waardoor wij op onze beurt onze verplichtingen jegens u niet meer kunnen nakomen.

Ontbinding

Indien

 • het faillissement van u is aangevraagd of uitgesproken of verleend;
 • u surséance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd dan wel deze is verleend;
 • u onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over uw vermogen dan wel uw vermogen, of een deel daarvan verliest;
 • het door u uitgeoefende bedrijf wordt gestaakt of, op welke wijze dan ook, aan een derde wordt overgedragen, daaronder begrepen de inbreng in een andere rechtspersoon of (personen) vennootschap;
 • u komt te overlijden of zo uw bedrijf een rechtspersoon of (personen) vennootschap is ingeval van liquidatie of ontbinding;
 • u volgens ons onvoldoende kredietwaardig blijkt te zijn om te voldoen aan uw verplichtingen jegens ons;
 • u enige op uw rustende verplichting jegens ons uit welke hoofde dan ook niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
 • op het geheel of een gedeelte van uw eigendommen dan wel onze eigendommen die u voor ons houdt beslag wordt of is gelegd;
 • u na het verstrijken van de in artikel 1.4 lid 2 van de AV genoemde termijn de door u benodigde bieren en andere dranken niet meer bij ons afneemt;

Diversen

 • Bewijs: Onze administratie strekt, behoudens tegenbewijs, tot volledig bewijs van het door u aan ons verschuldigde uit welke hoofde dan ook in het kader van onze samenwerking.
 • Cessieverbod: Wij komen met u overeen dat de overdraagbaarheid van vorderingen van u op ons, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten. Dit betekent eveneens dat u geen pandrecht op die vorderingen kunt vestigen.
 • Geldigheid: Indien enige bepaling uit de AV of uit de tussen u en ons gesloten overeenkomsten om welke reden dan ook geldigheid zou missen, dan blijven de overige bepalingen uit de AV of de overeenkomsten onverkort van kracht. Wij zullen de ongeldige bepaling vervangen door een nieuwe geldige bepaling die qua inhoud zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige bepaling.
 • Hoofdelijkheid: Indien u, met betrekking tot een tussen u en ons gesloten overeenkomst en/of verbintenissen, bestaat uit meerdere (rechts)personen, dan worden de verplichtingen uit die overeenkomst en/of verbintenis hoofdelijk en ondeelbaar aangegaan tussen deze (rechts)personen en zijn deze (rechts)personen ieder voor zich aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verplichtingen jegens ons. In dat geval geldt tevens dat reeds hierbij en voor alsdan deze (rechts)personen elkaar over en weer onherroepelijk en geheel machtigen om afzonderlijk en zonder toestemming van de ander alle rechtshandelingen te verrichten, elke kwijting te verlenen en zonder enige beperking alles te doen wat nodig en/of wenselijk is uit hoofde van die overeenkomst of verbintenis. Elk van hen zal door enige handeling van de ander geheel en onvoorwaardelijk verbonden zijn.
 • Inschakelen hulppersonen: Wij zijn bevoegd om voor de uitvoering van onze verplichtingen uit de AV, de overeenkomsten en/of verbintenissen hulppersonen in te schakelen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten door deze hulppersonen of daarvoor werkzame personen.
 • Intellectuele en industriële eigendom: Wij behouden alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op al onze producten en diensten voor.
 • Kosten ter handhaving van de AV: Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door ons worden gemaakt ter handhaving van de naleving van de AV en de tussen u en ons gesloten overeenkomsten en/of verbintenissen, komen voor uw rekening.
 • Mededelingen: Mededelingen en andere verklaringen in verband met de AV, de overeenkomsten en/of verbintenissen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan. U kiest voor al onze schriftelijke mededelingen ter zake domicilie op het adres van uw Bedrijfspand en u verplicht zich in geval dat u daadwerkelijk uw bedrijf niet meer in dat Bedrijfspand uitoefent, ons daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van een nieuw domicilie. Indien u de Horecalocatie verlaat zonder opgave aan ons van een nieuw domicilie, blijft het adres van de Horecalocatie waarin u uw bedrijf uitoefende als door u gekozen domicilie gelden.
 • Modellen, monsters en voorbeelden: Indien door ons een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. U kunt hieraan dus geen rechten ontlenen.
 • Naleving wet- en regelgeving: In het kader van de exploitatie van uw bedrijf en in de uitvoering van de tussen u en ons gesloten overeenkomsten bent u verplicht alle daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving correct na te leven.
 • Rechtsverwerking: Het door ons niet uitoefenen van enig recht of niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.
 • Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken: U verklaart zich te zullen houden aan de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken zoals opgesteld door de Stichting verantwoord alcohol gebruik (STIVA).
 • Toepasselijk recht en forumkeuze: Al onze aanbiedingen en alle tussen u en ons gesloten overeenkomsten en verbintenissen, alsmede de AV worden beheerst door het Nederlandse recht. van alle geschillen tussen u en ons is de rechtbank Breda bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen, behoudens indien het geschil onder de competentie van de Kantonrechter valt, in welke geval de wettelijke bevoegdheidsregels van toepassing zijn.
 • Toestemming andere echtgenoot/geregistreerd partner: Indien en voor zover van toepassing deelt u hierbij voor alsdan mee dat u schriftelijke toestemming als bedoeld in artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek heeft verkregen van uw echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner voor rechtshandelingen zoals omschreven in dat artikel. U heeft bijvoorbeeld toestemming van uw echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner nodig als u zich, anders dan in de normale uitoefening van uw beroep of bedrijf, als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt voor een schuld van een derde.
 • Vertrouwelijke informatie: Alle informatie die gedurende de looptijd van een overeenkomst tussen u en ons zal worden uitgewisseld, zal door ons met de nodige zorgvuldigheid worden behandeld, maar niet als vertrouwelijk worden aangemerkt. In het kader van de samenwerking met onze toeleveranciers zijn wij bevoegd om aan hen de naw-gegevens van u en de door u afgenomen hoeveelheden producten ter beschikking te stellen waartoe u reeds nu voor alsdan uw toestemming verleent.
 • Verpakkingen: U bent gehouden alle door ons in het verkeer gebrachte Producten uitsluitend te verhandelen in de originele van ons afkomstige verpakkingen, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan.
 • Verrekenen: Wij zijn steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van u op ons te verrekenen met vorderingen van ons en de op enigerlei wijze aan ons Gelieerde Ondernemingen op u. Indien u op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder u in de zin van dit gestelde mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.
 • Wijzigingen: Wijzigingen op de AV en/of overeenkomsten kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor de AV op een termijn van een maand te wijzigen door schriftelijke mededeling aan u. U zult ons tijdig en schriftelijk informeren over wijzigingen in de naam van uw bedrijf, de adresgegevens van uw Bedrijfspand, de adresgegevens van u in privé, en over wijzigingen in uw burgerlijke staat en in de vertegenwoordigings- en eigendomsverhouding binnen uw bedrijf.
 • De koper verklaart door het akkoord met deze voorwaarden minimaal 18 jaar oud te zijn en/of de minimum leeftijd voor de aanschaf van alcohol te hebben zoals wettelijk vastgelegd.